Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden.
1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Landal GreenParks Holding B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen ('Landal GreenParks').
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'huurder' verstaan: de persoon die met Landal GreenParks een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats. Onder het begrip 'gebruiker' wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Landal GreenParks wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
top
2. Reserveringen
2.1 Landal GreenParks neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Landal GreenParks behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Landal GreenParks uw reservering in behandeling neemt, zendt Landal GreenParks u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Landal GreenParks.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Landal GreenParks komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Landal GreenParks de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
top
3. Wijzigingen in de overeenkomst
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Landal GreenParks niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Landal GreenParks om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Landal GreenParks uw wijzigingen accepteert, kan Landal GreenParks u wijzigingskosten in rekening brengen.
3.2Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
top
4. In-de-plaatsstelling
4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Landal GreenParks.
4.2 Indien u en Landal GreenParks zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Landal GreenParks voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.
top
5. Prijzen
5.1 U bent aan Landal GreenParks verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Landal GreenParks (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Landal GreenParks het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Landal GreenParks is verzonden.
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
top
6. Extra kosten
6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en toeristenbelasting inclusief bijdrage in overige heffingen verschuldigd.
top
7. Betalingen
7.1 De huursom vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot € 150 dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval de huurprijs meer dan € 150 bedraagt, dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van € 150 vermeerderd met de reserveringskosten, administratiekosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Landal GreenParks. Voor een campingplaats dient 50% van de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ factuur aanbetaald te worden.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Landal Green-Parks uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Landal GreenParks als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag -huurprijs vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Landal GreenParks, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Landal GreenParks u het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Landal GreenParks, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Landal GreenParks u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Landal GreenParks zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Landal GreenParks als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Landal GreenParks in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Landal GreenParks heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5 Landal GreenParks heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
top
8. Aankomst en vertrek
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn. Voor een campingplaats kunt u op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering uw plaats vanaf 13.00 uur betrekken en op de overeengekomen vertrekdag dient u de plaats vóór 12.00 uur vrijgemaakt te hebben.
8.2 Indien u de overeenkomst met Landal GreenParks voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Landal GreenParks daarmee akkoord gaat, is Landal GreenParks steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beeindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.
top
9. Reglementen
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Landal GreenParks voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Landal GreenParks besluiten de gasten niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
9.4 Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan u horecadiensten verlenen of horeca-overeenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.
9.5 Landal GreenParks behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
9.8De huurder dient de campingplaats schoon achter te laten (dus: vuilniszak in de container plaatsen).
9.9 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van Landal GreenParks.
9.10 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Landal GreenParks het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.11Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de recreatiewoning te verschaffen.
top
10. Huisdieren
10.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Landal GreenParks toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Landal GreenParks een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan op enkele parken, in enkele types accommodaties en op enkele campings.
10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
10.4 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).
10.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
10.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabbiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.
top
11. Gebruik accommodatie; inventaris
11.1
De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.
11.2
Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Landal GreenParks en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
top
12. Borgsom
12.1
Landal GreenParks kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt € 500 per accommodatie en/of campingplaats, maar kan bij huur door groepen door Landal GreenParks worden verhoogd.
12.2
De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Landal GreenParks kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.
12.3
In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Landal GreenParks gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.
12.4   
Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Landal GreenParks bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
12.5   
De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Landal GreenParks op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
top
13. Annuleringskosten
13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
13.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Klik hier voor meer informatie over de annuleringsverzekeringsvoorwaarden.
13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
top
14. Vooruit reserveren
14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 30 vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.
top
15. Overmacht en wijzigingen
15.1 In het geval Landal GreenParks al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van Landal GreenParks bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Landal GreenParks, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Landal GreenParks het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Landal GreenParks zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
top
16. Opzegging
16.1 Landal GreenParks heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
top
17. Aansprakelijkheid
17.1 Landal GreenParks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van Landal GreenParks, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Landal GreenParks of (één van) haar werknemers.
17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Landal GreenParks is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
17.3 Landal GreenParks is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000 bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500 per huurder/gebruiker per verblijf.
17.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Landal GreenParks ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
17.6 U vrijwaart Landal GreenParks voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
top
18. Klachten
18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Landal GreenParks kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Landal GreenParks b.v., afdeling Gastenservice, Postbus 352, 9700 AJ Groningen o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.
top
19. Toepasselijk recht
19.1 Op de overeenkomst tussen u en Landal GreenParks is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
top
20. Reisdocumenten
20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Landal GreenParks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
21. Privacy
21.1
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.
21.2
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
21.3
Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Landal GreenParks B.V. afdeling Adressenbeheer, postbus 175, 2260 AD Leidschendam of een e-mail naar info@landal.com
top
22. Algemeen
22.1 Kennelijke druk en zetfouten binden Landal GreenParks Holding B.V. niet.
22.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
top

Landal GreenParks en haar partners gebruiken cookies om de websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de websites relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. Meer informatie

OK
verbergen

Landal GreenParks en haar partners gebruiken cookies om u beter van dienst te zijn. In de cookies wordt ge-anonimiseerd informatie opgeslagen, zodat onze websites acties die u doet kan onthouden en Landal hier op kan anticiperen.

Websiteverbeteringen

We gebruiken Google Analytics met DCM om het verkeer te meten op onze website. Dit geeft ons inzicht hoe bezoekers onze website gebruiken en geeft ons de mogelijkheden om de website te verbeteren en advertenties door te meten. Ook hier kunnen we niet achterhalen wie u bent.

Social Media en Derde Partijen

We maken gebruik van Facebook, AddThis en Google Plus zodat u informatie kunt delen met uw vrienden via sociale media. Deze derde partijen gebruiken cookies om onder andere uw inlogstatus te onthouden, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Ook Video (Youtube) maakt gebruik van dit soort cookies.

Marketing en Targeting

We maken gebruik van marketing/targeting cookies om u op en buiten onze website relevante aanbiedingen te doen voor bijvoorbeeld parken die u tijdens uw bezoek op onze website heeft gezien.